MTÜ Montessori Haridus Haapsalus põhikiri

  1. MTÜ Montessori Haridus Haapsalus asub Haapsalus. 
  2. MTÜ Montessori Haridus Haapsalus eesmärk on Montessori pedagoogika edendamine Läänemaal, et toetada väikelastele mitmekülgse ning arengukohase hariduse andmist. Oma eesmärkide saavutamiseks viib MTÜ ellu järgmisi tegevusi: Montessori mängurühma tegevuse koordineerimine, professionaalsete Montessori pedagoogide väljaõppe toetamine; koolituste korraldamine ja muud Montessori pedagoogika edendamist toetavad tegevused. 
  3. Vabaühendus on erinevatele institutsioonidele partneriks Montessori pedagoogika küsimustes ning arendab koostööd teiste mittetulundusühingutega, avaliku sektori asutustega, äriühingutega, teadus- ja haridusasutustega Eestis ja välismaal oma eesmärkide saavutamiseks.
  4. Liikmeks võib olla igaüks, kuni ta lööb kaasa eesmärgi saavutamisel.
  5. Liikmel on kõik seadusest tulevad õigused. Kohustused kehtestab üldkoosolek.
  6. Liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab juhatus.
  7. Üldkoosolek kutsutakse kokku e-posti teel ja otsustusvõime ei sõltu osalejate arvust.
  8. Juhatusse valitakse üks kuni kolm liiget viieks aastaks.
  9. Lõpetamisel antakse vara tulumaksusoodustusega või avalik-õiguslikule organisatsioonile.
MTÜ Montessori Haridus Haapsalus järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi.